link

Charge of the Aspects, 1. kapitola

/pic/povidky/chargeoftheaspects/aspectcharge
Zavraždil jsem jednoho ze svých. Ta myšlenka uhodila Nozdorma Věčného v okamžiku, kdy spatřil vyschlé tělo bronzového draka. Zirion se scvrkl v pouhou slupku o polovině jeho dřívější velikosti. Od hlavy až ke špičce ocasu jeho tělo pokrývala nesčetná zranění. Z ran mu místo krve vytrvalým proudem v kaskádách prýštil nazlátlý písek a nad ním se mihotaly přízračné obrazy z jeho života, který již nikdy nenastane. Z draka krvácela jeho vlastní budoucnost. Nozdormu přešel přes osamělé pahorky hory Hyjal a postavil se Zirionovi po bok; každý okamžik historie se Věčnému přeléval přes jeho šupiny barvy sluneční záře. Nozdormu se tyčil nad mrtvým drakem a pociťoval vlnu palčivé bezmoci. Proudy času byly zahaleny neprostupným závojem, kterým ani on, Aspekt bronzové dračí letky a Strážce času, nedokázal proniknout. Minulost a budoucnost, které dříve vždy zřel tak jasně, se nyní zakalovaly a navzájem překrývaly.
„Kde jsssou ossstatní?“ Nozdormu natáhl svůj mohutný krk k Tick, která stála opodál. Věrná dračice sem Ziriona přenesla na vlastním hřbetu z doupěte Bronzové letky v Jeskyních času rychlostí, která byla možná pouze díky Zirionovu stavu. Drakův dech byl stále poznamenán utrpením. „Vrátil se sám.“ „Jak je to možné?“ zavrčel Nozdormu s pocitem marnosti. „Dvanáctero jsssem jich poslal do minulosssti. Dvanáct!“ Nozdormu své agenty pověřil zkoumáním znepokojivého stavu časových proudů, ale nyní se nemohl zbavit pocitu, že je všechny poslal na smrt. Po návratu do přítomnosti se měli draci v pravé poledne setkat s Věčným zde na vrcholu Hyjalu. Bylo již ale dávno po poledni, když se objevila Tick, která do minulosti ani vyslána nebyla, se Zirionem. „Co jsssi ssspatřil, Zirione?“ zeptal se Nozdormu, počínaje splétat kouzla k navrácení písků času unikajících z mrtvého dračího těla. „Obávám se, že ztratil sílu hovořit,“ podotkla Tick. Věčný ji stěží slyšel. Dělo se něco nemožného: jeho magie neměla žádný účinek. Jeho kouzla byla předem zjištěna a blokována srovnatelně silnou magií. A existovala pouze jediná bytost, jež vlastnila předvídavost a schopnosti k překonání bronzového Aspekta ve sféře času... „Když se poprvé navrátil z časových proudů,“ pokračovala Tick váhavě, „vylíčil nám, co viděl. Nezáleželo na tom, kde se on a ostatní pokusili vstoupit do historie, pokaždé se vynořili ve stejné chvíli v budoucnosti... v Hodině soumraku.“ Nozdormu sklonil hlavu a pevně sevřel oční víčka. Bylo to přesně tak, jak se obával. Vlákna času byla shromážděna a tažena kupředu k apokalypse. V této šedé budoucnosti bez života by dokonce i na Věčného čekal jeho konec. Tak tomu alespoň věřil. Před dávnými časy, kdy ho Titán Aman’Thul obdařil schopností vládnout času, Nozdormu také získal povědomí o svém vlastním odchodu. „Kdo byl zodpovědný za jeho zranění?“ Věčný odpověď znal, ale více než cokoli na světě si přál, aby se tentokrát mýlil... Doufal, že to, co spatřil, byla pouze anomálie. „Byla to Dračí letka nekonečna a její... vůdce.“ Tick od Nozdorma odvrátila pohled. Zavraždil jsem jednoho ze svých. Ta zatracující slova Aspektovi neustále zněla v hlavě. Dříve se domníval, že letka nekonečna byla pouze příznakem narušené časové linie. A přesto, byť se to zdálo jakkoli nemyslitelné, zjistil, že on a jeho bronzoví draci se v budoucnu zřeknou svého posvátného úkolu chránit jednotu času, a budou se snažit jej rozvrátit. Nozdormu dlouze přemítal nad událostmi posledních týdnů, snaže se ovládnout svůj hněv. Až donedávna byl lapen v časových proudech, dokud mu smrtelník Thrall nepřipomněl První pravidlo: že život v přítomnosti je mnohem důležitější než setrvávání v minulosti či budoucnosti. Bronzový Aspekt se vynořil ze svého zajetí s nově nalezeným pochopením času... jen aby zjistil, že musí čelit svým nejtemnějším obavám. „Odpusssť mi,“ zašeptal Nozdormu směrem k Zirionovi, nevěda, zda je jeho milovaný služebník ještě schopen vidět nebo slyšet. Zraněný bronzový drak mírně pozvedl hlavu v gestu pochopení. Jeho oči chvíli těkaly ze strany na stranu, dokud jeho netečný a zakalený zrak nespočinul na Nozdormovi. „Odpusssť mi,“ zopakoval Věčný. Zirionova tlama se doširoka rozevřela a jeho tělo rozechvěl třas. Skoro to vypadalo, že se Zirion směje, ale Nozdormu okamžitě poznal, že jde o vzlyky. Zatímco ze Ziriona vykrvácely poslední zbytky jeho budoucnosti, drak použil veškerou svou zbývající sílu, aby se odtlačil od Nozdorma; jeho oči byly naplněny děsem.
*****
Horu Hyjal rozezněly zvuky oslav. Po řadě zdržení spojili dračí Aspekti Alexstrasza, Ysera, Nozdormu a Kalecgos své síly se silou šamanů z Earthren Ring a druidy z Cenarion Circle, aby vyléčili prastarý Strom světa Nordrassil. V ještě nedávnější době také přišla zpráva, že Ragnaros – pán ohně, jehož přisluhovači se pokoušeli spálit Nordrassil na prach – padl rukou smrtelníků. Avšak pro Yseru Probuzenou, jež stála v Cenarion Refuge na úpatí Nordrassilu, byl jásot pouze vzdáleným šepotem. Aspekt zelené dračí letky slyšel pouze příběh tragédie. Ona a ostatní Aspekti se setkali, aby rokovali o svém dalším postupu proti Deathwingovi, šíleném vůdci černé letky, jenž byl zodpovědný za zničení světa následkem jeho příchodu. Přestože obránci Azerothu slavili v poslední době vítězství na hoře Hyjal i na řadě dalších míst, trýzněný Aspekt i v této chvíli spřádal plány, jak vstoupit do Hodiny soumraku. Svých temných záměrů se nevzdá tak dlouho, dokud bude dýchat.
Namísto projednávání strategií však Nozdormu všem vylíčil smrt Ziriona a nový útok Dračí letky nekonečna na časové proudy. Po jindy hladké elfí tváři Věčného se táhly vrásky. Nozdormu na sebe stejně jako jeho bratři vzal svou smrtelnou podobu, kterou přijímali Aspekti pokaždé, když pobývali poblíž smrtelných ras žijících v okolí Nordrassilu. „To má magie ho zabila... Já ho zabil,“ zamumlal Nozdormu. Ysera neklidně přihlížela. Navzdory děsivé situaci si musela stále všímat toho, jak se vše kolem ní zdá vzdálené. Dlela na rozhraní probouzejícího se světa a říše snů, ale nepatřila ani do jednoho. „Musssím se vrátit na mísssto sssetkání.“ Bronzový Aspekt úzkostně lomil rukama a netrpělivě se ošíval. „Ossstatní ještě mohou dorazit, ale jissstě to nevím. Mohu pouze doufat.“ Nozdormu se obrátil k odchodu, zatímco Ysera horečně pátrala po slovech útěchy, která by mu mohla nabídnout. Bylo jasně vidět, že Nozdormu je se svým osudem naprosto smířený. Aman’Thul na jeho bedra vložil úkol zachovat čistotu času nehledě na jakékoli hrůzné události, které se staly nebo nastanou. Určitým způsobem se Yseře zdál postoj Věčného nesprávný, ale ona nebyla tím, kdo by měl zpochybňovat jeho povinnosti. Co bys řekla stvoření, které by udělalo cokoli, aby ochránilo draky své letky, ale nyní nese zodpovědnost za smrt jednoho z nich? přemýšlela Ysera. V její mysli bouřily roztříštěné myšlenky. Připadala si, jako by stála uprostřed rozlehlé knihovny trhané na kusy hurikánem. Stránky plné idejí a obrazů vířících přes její vizi, ale všechno to byly pouze části samostatných knih.
Předtím, než se Probuzená mohla zachytit něčeho smysluplného, Nozdormu odešel a vystřídalo ho ticho s příměsí děsu. Noční elfové, kteří obyčejně obývali druidský přístav, byli natolik zdvořilí, že ho během setkání Aspektů na čas opustili, ale nepřítomnost rušného shonu dala tomuto místu nádech chladu a prázdnoty. „Ať už Letka nekonečna spolupracuje s Deathwingem či nikoli, na ničem z toho příliš nezáleží.“ Alexstrasza, Strážkyně života, dračí královna a Aspekt Rudé letky, konečně promluvila. „Všichni jsme se shodli na tom, že setrváme zde na Hyjalu, abychom konečně rozřešili, jak se s ním vypořádat. Problém časových drah je jen další důkaz toho, že musíme jednat rychle. Kalecgosi, pokračuje tvá letka ve svém výzkumu?“ „Pokračujeme.“ Aspekt Modré letky si odkašlal a narovnal se. Kalecovo přívětivé vystupování se v poslední době změnilo v podivně formální. Byl nejmladším Aspektem, zvoleným teprve nedávno, aby vedl svou letku poté, co zemřel její bývalý vůdce Malygos; Ysera se domnívala, že se Kalec neustále snaží ostatním Aspektům dokázat, že je své pozice hoden, přestože pravda byla taková, že ostatní už ho dávno přijali jako sobě rovného. Kalec zakroužil rukou ve vzduchu a v její dráze se objevila řada světélkujících run detailně popisujících pokusy provedené jeho letkou. Modří prohledali prastará zřídla vědění v Nexusu, pátrajíce po Deathwingových slabinách. Kalecovi draci byli ochránci magie a pokud se v arkáně skrývala odpověď, pak ji jistě naleznou. „Získali jsme vzorky Deathwingovy krve z elementální říše Deepholmu, kde se skrýval po mnoho let. Nebylo jí mnoho, ale pro naše zkoušky to stačilo.“ „A výsledky?“ Alexstraszin hlas se chvěl očekáváním. Bylo v něm tolik naděje, kolik dosud Ysera v hlase své sestry nikdy nezpozorovala po celou dobu těchto bezvýsledných setkání. „Když jsme do krve zanesli arkánovou magii – množství, které by jakékoli jiné stvoření okamžitě roztrhalo na kusy – vzorky začaly běsnit. Krev se trhala na kusy a vařila, ale nakonec se opět spojila dohromady.“ „Takže ani arkánová magie neměla žádný účinek.“ Strážkyně života svěsila ramena. „Ale to byl pouze počátek našich testů,“ dodal rychle Kalec. „Domnívám se, že budeme potřebovat nějaký předmět, než se postavíme Deathwingovi. Čísla, nehledě na to jako velká, mají pramalou váhu. Potřebujeme zbraň... jakou dosud nikdo nespatřil. Má letka si nedovolí žádný odpočinek, dokud tuto situaci nevyřeší.“ „Děkuji ti.“ Alexstrasza se obrátila k Yseře. „Přijala jsi nějaké vize, které by stály za zmínku?“ „Ne... zatím,“ odpověděla Ysera s mírným podtónem zahanbení v hlase. Během těchto jednání se Probuzená často cítila jako pouhá moucha na zdi. Titánka Eonar ji obdarovala vládou nad přírodou a bujným prvotním lesem známým jako Smaragdový sen. Po celá tisíciletí v něm dlela jako Ysera Snící; avšak nyní, po Deathwingově příchodu, ze Sna procitla a byla zvána Ysera Probuzená. Její oči, předtím tak dlouho zavřené, se otevřely, ale Ysera zjistila, že musí neustále uvažovat nad tím, co má vlastně vidět. „V opačném případě nás uvědom.“ Strážkyně života se usmála, ale Ysera cítila její úzkost. „Setkáme se opět zítra za rozbřesku.“
Stránka 1 | Další ->


Naposledy upravil/a Mordecay 10.09.2014 v 18:43:57.

Chcete si povídat o World of Warcraft? Připojte se na náš Discord. Rádi vás uvidíme.

Diskuze

DaveL 11.01.2012 23:59

WTB další kapitolu!

Darklifer 02.01.2012 14:41

trix (nebo bello ?!?) kdy bude další část povídky o Flamesinger ? už se na ni strašně těším ale čekám snad věčnost :/

Bellatrix 02.01.2012 14:32

Jsem téhož názoru. A jak už jsem říkala, slovo arkána v češtině existuje a je to cosi s tarotovými kartami. A navíc... navíc se mi to slovo arkána děsně, ale fakt děsně líbí :P

Šéfredaktor WoWfan.cz

Darklifer 02.01.2012 13:12

jenže něco jinýho to je u něčeho hmatatelnýho (hrobka, krypta apod.) a něčím neurčitým (magie) takže tady musím říct že líp zní arkánová

cerberos 02.01.2012 13:08

To arcane /slovo/ si pamatuju,v knize ze serie DIABLA,a to v DĚDICTVÍ KRVE,tam ARCANE SANCTUARY,skutečně pojmenovali po našem TAJEMNÁ SVATYNĚ,prostě blizzardština.....

Petanurban 02.01.2012 10:50

To bych vůbec nřešil, to je jako: Jaina Proudmoore nebo Jaina Proudmoorová, co vám sedí víc, mě teda ta první. Arkana je prostě arkana, tajemná magie zní divně.

Mordecay 02.01.2012 10:22

Bellatrix
Já jsem se právě snažila vzpomenout si, jestli to bylo přeložený v některé z Warcraft knih, a nemohla jsem si vzpomenout. Bylo...?
Spomínam si na Warcraft 3, kde Arcane Vault bolo preložené ako tajomná krypta.
Redaktor WoWfan.cz

cerberos 02.01.2012 10:16

Krásné Bellatrix,v momentě,když jsem to četl,doslova,jsem si myslel,že čtu novou knihu,a to další z dílů WOW,přeloženou z překladatelů takových knih,jako DEN DRAKA,POSLEDNÍ STRÁŽCE,DUŠE DÉMONA,PŘÍLIV TEMNOTY ..atd ..atd,a z toho ARCANE si z toho nic nedelej,máš pravdu,je to po našem tajemný,ale jak jistě víš je to prostě BLIZZARDŠTINA,prostě svět a historie WOW,je velmi bohatý,a veškerá slova ,dejme tomu názvy zrůd v tom světě dělalo mnoho překladatelům problémy,tak to museli pojmenovat tak,aby to pro hráče wow bylo srozumitelné a pochopili o co se jedná.Jinak ti děkuji a moc prosím o další překlad..jak jsem ti to říkal minule,přihlas se k těm překladatelům wow knížek,a vím že z nich budeš z nich nejlepší,nebot hraješ wow a víš o co v tom světě jde

Esperanta 02.01.2012 02:02

Arcanum znamená v latině tajemství...

Gustafa 02.01.2012 02:01

Já jsem se právě snažila vzpomenout si, jestli to bylo přeložený v některé z Warcraft knih, a nemohla jsem si vzpomenout. Bylo...?
Tak to netuším.

Pro napsání komentáře musíte být přihlášený.
Přihlásit se
nebo
Zaregistrovat nový účet